Protecció de dades personals

Estàs en: Inici » Protecció de dades personals

El Reglament General de Protecció de Dades regula els drets de les persones afectades davant un tractament de les seves dades, especificant que poden exercitar-les, en aquest cas davant l’ Ajuntament i en relació als tractaments efectuats pel mateix.

Els drets que vostè té són: dret d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit) oposició i limitació al tractament.

Dret d’ accés

La persona afectada té dret a ser informada de:

Les finalitats del tractament, categories de dades personals que es tractin i de les possibles comunicacions de dades i els seus destinataris.

Si és possible, el termini de conservació de les teves dades. Si no ho és, els criteris per determinar aquest termini.

Del dret a demanar la rectificació o supressió de les dades, la limitació al tractament, o oposar-s’ hi.

Del dret a presentar una reclamació davant l’ Autoritat de Control.

Obtenir una còpia de les dades objecte del tractament.

Si es produeix una transferència internacional de dades, rebre informació de les garanties adequades.

De l’existència de decisions automatitzades (incloent-hi perfils), la lògica aplicada i conseqüències d’aquest tractament.

Cal distingir del dret d’accés dels interessats als expedients administratius que regula la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com del dret d’accés regulat en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Dret de rectificació

La persona afectada té dret a rectificar les dades inexactes, i que es completin les dades personals incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió (“Dret a l’oblit”)

Amb el seu exercici la persona afectada pot demanar la supressió de les dades personals sense dilació deguda quan concorri algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades, o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida.

No obstant això, es regulen una sèrie d’ excepcions en les quals no procedirà aquest dret. Per exemple, quan hagi de prevaler el dret a la llibertat d’expressió i informació.

Dret a la limitació del tractament

Permet a persona afectada:

Demanar al responsable que suspengui el tractament de dades quan:

S’ impugni l’ exactitud de les dades, mentre es verifica aquesta exactitud pel responsable.

L’ afectat ha exercitat el seu dret d’ oposició al tractament de dades, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre l’ afectat.

Demanar al responsable que conservi les seves dades personals quan:

El tractament de dades sigui il·lícit i l’afectat s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.

El responsable ja no necessita les dades per a les finalitats del tractament, però l’ afectat si les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret d’ oposició

La persona afectada es pot oposar al tractament:

  • Quan per motius relacionats amb la seva situació personal, ha de cessar el tractament de les teves dades llevat que s’ acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l’ exercici o defensa de reclamacions.
  • Quan el tractament tingui per objecte la mercadotècnia directa.

Contacte delegat protecció de dades: ajuntamentsagra@gmail.com.

Skip to content