Avís legal

Estàs en: Inici » Protecció de dades personals » Avís legal

L’AJUNTAMENT DE SAGRA responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

L’AJUNTAMENT DE SAGRA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web.

 1. DADES IDENTIFICATIVES
 • Denominació social: Ajuntament de Sagra
 • CIF: P0311500C
 • Domicili: Plaça País Valencià, 10 – 03795 – Sagra (Alacant) – Telèfon 965587521
 • E-mail: ajuntamentsagra@gmail.com
 • Dades del Delegat de Protecció de Dades: Oficina Provincial de Protecció de Dades (OPPD) de la Diputació Provincial d’Alacant oficinapd@diputacionalicante.es Telèfon 965988900
 1. OBJECTE

A través del Lloc Web, els oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

 1. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’ accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’ Ajuntament donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Privacitat.

 1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el Lloc Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el pàgina, que són propietat exclusiva de l’Ajuntament i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això, l’ Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a l’ Ajuntament de qualsevol reclamació que es derivi de l’ incompliment d’ aquestes obligacions. En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, RRHH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per l’ Ajuntament o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el propi Espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’Ajuntament és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, el menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en el Lloc Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’Ajuntament l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 1. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’ USUARI DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a:

Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.

Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es necessitin per accedir al Lloc Web.

Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant això, l’ establert en l’ apartat anterior l’ Usuari haurà d’ abstenir-se de:

Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.

Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’ Ajuntament, proveïdors o de tercers.

Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’Ajuntament, tercers proveïdors i altres Usuaris.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’ accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’ autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’Ajuntament o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i/o dels continguts.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • De qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ ordre públic.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
 • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’ equilibri psíquic.
 • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
 • Sigui contrari a l’ honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
 • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc Web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’Ajuntament quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·lícit. Si de manera negligent o dolosa incomplisca qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’ Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’ aquest incompliment poguessin derivar-se per a l’ Ajuntament.

 1. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a la web que puguin veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l’ accés als continguts o informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari, si es detecta que un ús del seu Lloc Web, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc Web.

Únicament serà responsable d’ eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serem responsables dels perjudicis que se’ n poguessin derivar, entre d’ altres, de:

Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’ Ajuntament.

Intromissions il·lícites mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

Abús indegut o inadequat del Lloc Web.

Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ ús de versions no actualitzades del mateix. L’administrador del Lloc Web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present al Lloc Web.

L’Ajuntament exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Lloc Web. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.

Vostè mantindrà l’Ajuntament indemne davant de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar davant de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

 1. HIPERVINCLES

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web, així com cap dels seus continguts, llevat d’autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Lloc Web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça del Lloc Web, sense permetre que el Lloc Web que realitzi l’enllaç reprodueixi el Lloc Web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. L’Ajuntament podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimine qualsevol enllaç al Lloc Web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seua eliminació.

L’Ajuntament no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar algunes dels Serveis, l’Usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L’ Ajuntament tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment de la normativa vigent. L’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides en la Política de Privacitat.

 1. COOKIES

L’Ajuntament es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” en el Lloc Web, a fi de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi del Lloc Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor Web, per registrar la navegació de l’Usuari al Lloc Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, resulta possible que es pugui reconèixer el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris, així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

 1. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts al Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no s’atorga cap garantia ni declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc Web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura que per llei no puguin excloure’s aquestes declaracions i garanties.

 1. FORÇA MAJOR

L’ Ajuntament no serà responsable en tot en cas d’ impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 1. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web.

En el supòsit que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’ Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’ una resolució judicial o administrativa, l’ esmentada inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’ Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’ Ajuntament procedirà a la modificació o substitució de l’ esmentada estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’ objectiu i pretensió reflectits en l’ estipulació original.

Skip to content