Política de privacitat

Estàs en: Inici » Protecció de dades personals » Política de privacitat
 1. INFORMACIÓ PER A L’ USUARI

L’Ajuntament de Sagra com a Responsable del Tractament, l’informa que, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seves dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què les recollim, què fem amb ells, amb qui les compartim, com els protegim i les seves opcions pel que fa al tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s’ aplica al tractament de les seves dades personals recollides per l‘ Ajuntament de Sagra per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política.

 1. DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.
 • Denominació social: Ajuntament de Sagra
 • CIF: P0311500C
 • Domicili: Plaça País Valencià, 10 – 03795 – Sagra (Alacant) – Telèfon 965587521
 • E-mail: ajuntamentsagra@gmail.com
 • Dades del Delegat de Protecció de Dades: Oficina Provincial de Protecció de Dades (OPPD) de la Diputació Provincial d’Alacant oficinapd@diputacionalicante.es Telèfon 965988900
 1. PRINCIPIS RECOLLITS
 2. Les dades personals seran:

a) tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat («licitud, lleialtat i transparència»); b) recollits amb fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. c) adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractats («minimització de dades»). d) exactes i, si fos necessari, actualitzats; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les quals es tracten («exactitud). e) mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals. les dades personals podran conservar-se durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d’arxiu en interès públic, finalitats d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques, de conformitat amb l’article 89, apartat 1, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament a fi de protegir els drets i llibertats de l’interessat («limitació del termini de conservació»). f) tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades («integritat i confidencialitat»).

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

En aquesta Entitat tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d’ ells.

Igualment tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder trametre als interessats informació de caràcter general que pugui ser-los d’ utilitat.

Si s’escau, finalitats més explicites i concretes es poden indicar en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions, cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

 1. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Conservarem les seves dades personals des que ens presti el seu consentiment fins a la seva revocació o bé sol·liciti la seva limitació del tractament. En aquests casos, mantenim les seves dades bloquejades durant els terminis legalment exigits.

Sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d’aquests supòsits, complir amb les obligacions legals/contractuals/normativa administrativa a què estem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualsevol responsabilitat per la nostra part i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona usuària.

En altres casos, el termini de conservació de les dades dependrà de l’ especificat per a cada tractament de dades personals.

De conformitat amb el que regula l’ article 26 de la LOPD-GDD serà lícit el tractament per aquesta Entitat de les dades amb finalitats d’ arxiu en interès públic, sempre complint amb la normativa vigent d’ arxius i documentació.

 1. LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES

El consentiment és una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca d’ acceptació d’ aquest tractament.

La legitimació per al tractament de les seves dades podria ser el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (omplir el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

En omplir els formularis, marcar la casella “Accepte la Política de Privacitat” i fer clic per a enviar les dades, o en remetre correus electrònics a la Diputació Provincial d’Alacant a través dels comptes habilitats a l’efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seues dades personals conforme a les finalitats indicades.

Igualment, la base legal per al tractament de les dades podria basar-se en el compliment d’una missió que és realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics, de conformitat amb la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.

Categories de dades

Les dades que es recaven es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, DNI, Telèfon, Direcció Postal, Empresa, Correu electrònic, així com l’ adreça IP des d’ on accedeix al formulari de recollida de dades, així com qualsevol altra dada necessària per als tràmits administratius demanats.

 1. EXISTÈNCIA DE DECISIONS AUTOMATITZADES

Aquesta entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l’article 41 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Seria qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d’ un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona.

S’ haurà de regular la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en la mateixa les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Aquesta normativa estarà a disposició dels ciutadans a la seu electrònica d’ aquesta Entitat.

 1. MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’ informem que s’ han adoptat les mesures d’ índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’ estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’ Art. 32 del RGPD EU 679/2016 i l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS. Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, modificat pel Reial decret 951/2015).

 1. COMUNICACIÓ/CESSIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb l‘ Ajuntament de Sagra per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’ Encarregats del Tractament.

Les dades es comunicaran a altres Administracions Públiques sempre que sigui necessari per complir amb els fins enumerats anteriorment, sempre que existeixi normativa legal que l’ empari.

 1. EXERCICI DE DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s’ estan tractant les seves dades personals o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a llurs dades personals, al termini de conservació de llurs dades, fins i tot a obtenir una còpia de les dades objecte del tractament.

Així mateix, té dret de rectificació de les dades si són inexactes. (Per exemple, pot sol·licitar una rectificació del seu domicili, un canvi de nom, etc.).

Els interessats tenen dret a la limitació del tractament, per a això hauran de sol·licitar-ho al responsable, el qual haurà de suspendre el tractament de les dades quan els ciutadans sol·licitin la rectificació o supressió de les seves dades, fins que es resolgui la seva sol·licitud.

Els interessats podran exercir el dret de supressió (dret a l’oblit) sempre que es donin les circumstàncies enumerades al RGPD i segons el regulat a l’article 15 de la LOPD-GDD.

L’ afectat pot exercir el dret d’ oposició al tractament, sempre per motius relacionats amb la seva situació personal, amb l’ excepció del que s’ acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l’ exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tingui per objecte la mercadotècnica directa.

L’ interessat tindrà dret a la portabilitat a obtenir les dades en un format estructurat, d’ ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ ls a un altre responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el consentiment o s’ efectuï per mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets enumerats en els paràgrafs anteriors, a través dels formularis disponibles a la seu electrònica d’ aquesta entitat o remetent-hi un escrit per correu postal.

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a la direcció del Delegat de Protecció de dades assenyalada al començament de la Política de Privacitat. També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 1. INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d’ aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui, en qualsevol cas. Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l‘ Ajuntament de Sagra pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això passi, l’avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torni a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmi la seva acceptació.

Skip to content